Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/puxianpin6.com/www.puxianpin6.com/data/com.conn.php on line 45
清沈舒华《净土圣贤录》-普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清沈舒华《净土圣贤录》

导读:沈舒华,号苎茶,钱塘孝廉。自幼敬信三宝,力行善事,尝刊佛经,及诸善书,印施。戒杀放生等事,尤实力奉行。中年受五戒,长斋奉佛,专心净土,日诵弥陀名号五万声,数十年无间。晚选宁郡教职,辞不赴。绘趺坐莲台图以见志。一夕五鼓,忽睹室中光明,以为天晓,遽起礼拜,未几复暗。阅半月,早课甫毕,觉体惫倦,仍默持佛名不辍。明日晚,合掌而逝。时在嘉庆廿四年十二月十五日。(染香集)评曰,古人有镜光现于壁端者,有月光现于...

  沈舒华,号苎茶,钱塘孝廉。自幼敬信三宝,力行善事,尝刊佛经,及诸善书,印施。戒杀放生等事,尤实力奉行。中年受五戒,长斋奉佛,专心净土,日诵弥陀名号五万声,数十年无间。晚选宁郡教职,辞不赴。绘趺坐莲台图以见志。一夕五鼓,忽睹室中光明,以为天晓,遽起礼拜,未几复暗。阅半月,早课甫毕,觉体惫倦,仍默持佛名不辍。明日晚,合掌而逝。时在嘉庆廿四年十二月十五日。(染香集)评曰,古人有镜光现于壁端者,有月光现于塔上者,往生集谓身心莹彻之明验。室中光明,得毋类是。

\


相关知识