普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
放生杀生现报录 破戒果报故事 因果故事 五福的意义 种善因得善果
主页/ 其他因果故事/ 文章正文

《佛说盂兰盆经》原文及译文(附仪轨)

导读:《佛说盂兰盆经》原文及译文(附仪轨) 《炉香赞》 炉香乍热。法界蒙薰。诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。 南无(海会)云来集菩萨摩诃萨(三遍) 《净口业真言》 唵,修利修利,摩诃...
《佛说盂兰盆经》原文及译文(附仪轨)

《炉香赞》

炉香乍热。法界蒙薰。诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。

南无(海会)云来集菩萨摩诃萨(三遍)

《净口业真言》

唵,修利修利,摩诃修利,修修利,萨婆诃。

《净身业真言》

唵,修多唎,修多唎,修摩唎,修摩唎,娑婆诃。

《净意业真言》

唵ōng,嚩wá日rì啰là怛dá诃hē贺hè斛hōng。

《安土地真言》

南无三满哆,母驮喃,唵,度噜度噜,地尾萨婆诃

《普供养真言》

唵ōng,誐yé誐yé曩nǎng,三sān婆pó嚩wá,伐fá日zǐ啰là斛hōng。

南无本师释迦牟尼佛 (三遍)

《开经偈》

无上甚深微妙法

百千万劫难遭遇

我今见闻得受持

愿解如来真实义

南无兰盆会上佛菩萨 (三遍)

南无兰盆启教大目犍连尊者 (三称)

《佛说盂兰盆经》——西晋三藏法师竺法护译

闻如是。一时佛在舍卫国。祗(qi)树给孤独园。大目犍连使得六通欲度父母报乳哺之恩。即以道眼观视世间。见其亡母生饿鬼中。不见饮食。皮骨连立。目连悲哀。即以钵盛饭。往饷其母。母得钵饭。便以左手障钵。右手抟(tuan)食。食未入口化成火炭。遂不得食。目连大叫。悲号涕泣。驰还(huan)白佛。具陈如此。佛言。汝母罪根深结。非汝一人力所奈何。汝虽孝顺声动天地。天神地祗(qi)。邪魔外道道士。四天王神。亦不能奈何。当须十方众僧威神之力。乃得解(jie)脱。吾今当说救济之法。令一切难皆离忧苦。佛告目连。十方众僧七月十五日僧自恣(zi)时。当为七世父母及现在父母。厄难中者。具饭百味五果。汲(ji)灌盆器。香油锭烛。床敷卧具。尽世甘美。以著盆中。供养十方大德众僧。当此之日。一切圣众。或在山间禅定。或得四道果。或在树下经行。或六通自在。教化声闻缘觉。或十地菩萨大人。权现比丘。在大众中。皆同一心。受钵和罗饭。具清净戒。圣众之道。其德汪洋。其有供养此等自恣僧者。现世父母六亲眷属。得出三途之苦。应时解脱。衣食自然。若父母现在者。福乐百年。若七世父母生天。自在化生。入天华光。时佛敕(chi)十方众僧。皆先为施主家咒愿。愿七世父母。行禅定意。然后受食。初受食时。先安在佛前。塔寺中佛前。众僧咒愿竟。便自受食。时目连比丘及大菩萨众。皆大欢喜。目连悲啼泣声。释然除灭。时目连母即于是日。得脱一切饿鬼之苦。目连复白佛言。弟子所生母。得蒙三宝功德之力。众僧威神之力故。若未来世一切佛弟子。亦应奉盂兰盆救度现在父母。乃至七世父母。可为尔否。佛言

。大善快问。我正欲说。汝今复问。善男子。若比丘。比丘尼。国王太子。大臣宰相。三公百官。万民庶人。行慈孝者。皆应先为所生现在父母。过去七世父母。于七月十五日。佛欢喜日。僧自恣日。以百味饮食安盂兰盆中。施十方子恣僧。愿使现在父母。寿命百年无病。无一切苦恼之患。乃至七世父母离饿鬼苦。生人天中。福乐无极。是佛弟子修孝顺者。应念念中常忆父母。乃至七世父母。年年七月十五日。常以孝慈。忆所生父母。为作盂兰盆。施佛及僧。以报父母长养慈爱之恩。若一切佛弟子应当奉持是法。时目连比丘四弟子。欢喜奉行。

《报父母恩咒》

南(na)无(mo)密(mi)栗(li)多(duo)哆(duo)婆(po)曳(ye)莎(suo)诃(he)

(108遍)

《补阙真言》

南nā谟mó喝hē啰là怛dá那nà,哆duō啰là夜yè耶yē。佉qié啰là佉qié啰là。 俱jù住zhù 俱jù住 zhù。摩mó啰là摩mó啰là。虎hǔ啰là,吽hōng。贺hè贺hè,苏sū怛dá拏ná,吽hōng。泼pō抹mò拏ná,娑 suō婆pó诃hē。 (三遍)

《补阙圆满真言》

唵ōng。呼hū嚧lú呼hū嚧lú。社shè曳yì穆mù契qiè。娑suō诃hē。 (三遍)

目连启教,世尊宣扬,钵和罗饭利存亡。脱苦往天堂,妙乐无疆,孝行永流芳。

南无大孝王菩萨摩诃萨 (三称)

《回向文》

愿以此功德 回向弟子(某某)父母 六亲眷属朋友 现在者身体健康 福寿康宁 修习正法 昼夜吉祥过去者离苦得乐 同生西方

愿以此功德 普及于一切 我等众生 皆共成佛道

《佛说盂兰盆经》白话文

我(阿难)是这样听说的:有一个时候,佛陀安住在舍卫国的给孤独园,那时尊者大目乾连刚证得六神通,打算报答父母的养育之恩,便以道眼观看世间;可是却发现他母亲堕落在饿鬼道中受苦,没有饮食且瘦得皮与骨相连。尊者目连看见此情形,感到非常悲哀,便以自己乞食的钵装满饭菜;以神通力送去其母亲处。尊者目连的母亲一看到饭,便以手拿饭来吃,可是饭还没到口就变为火碳,终究还是吃不到。看见这情形,尊者目连感到非常伤心而流泪痛苦;既以神通力去到给孤独园,将此事情告诉佛陀。

佛陀说道:你母亲罪根深重,不是你一人的力量可以救拔的。虽然你的孝顺之心可以感动天地;但是所有的天神、地神、邪魔外道、道士乃至四天王神也帮不到你。唯有依靠十方僧众的威神之力才可以令你母亲解脱饿鬼之难。我现在就为你诉说解救你母亲的方法,令你母亲脱离一切苦难,消除一切罪障。

佛陀告诉(尊者)目连:你应该在七月十五十方僧众解居自恣的时候,为过去的七世父母并处于困难的现世父母,预备各种美食、水果、用具、香油、灯烛及卧具等,并将食物放在盆中,以供养十方大德僧众。

在这一天,一切圣众,不管是在山林间修学禅定,或已得四果阿罗汉者,或在树下经行者,或具足六神通者,或能自在教化者,都会来接受供养。更有十地菩萨大人化现比丘,杂在大众中同受供养。这些僧众都具足清净戒行,福德道行有如汪洋大海般不可思议。

如果有人能供养这些僧众,现在及七世以来的父母眷属都能脱离三涂(地狱、饿鬼、畜牲)的苦难,及时得到解脱,衣食不缺。如果那人现世的父母还健在,则会富了安康,已故的七世父母(在三涂者)也会马上转生天上,享受种种快乐。

这时,佛陀就让十方僧众先为布施供养的施主及他们的七世父母咒愿,接着端正心意,然后才享用食物。于是,僧众们便将供养的食物安放在佛塔前,接着一起为施主们咒愿,然后才各自享用食物。

这时候,目连比丘及在座的大菩萨都感到非常欢喜。尊者目连也不在伤心流泪;而他母亲也在此日脱离本要经历一劫的饿鬼之苦。

这时候,目连比丘又问佛陀道:弟子的父母,的蒙三宝的功德力并僧众的威神之力,已经解脱苦难。如果未来世的一切佛弟子,想行孝顺者,可不可以奉行此“盂兰盆”之法,以救度现在及七世以来的父母?

佛陀答道:你的问题很好,这也正是我所要宣说的!善男子(指目连尊者),如果有比丘、比丘尼、国王、太子、大臣、宰相、百官乃至普通民众,有要行孝顺者,都应该为现在世的父母乃至过去的七世父母;于七月十五日、佛欢喜日、僧自恣日(这三日都是同一天),以各种各样的饮食安放在盂兰盆中,布施供养十方的自恣僧众;以祈愿现在的父母长命百岁,健康无病并且没有任何烦恼苦难。如是祈愿乃至过去的七世父母得以脱离饿鬼之苦,转生人天二道,享受无量的快乐。

佛陀又告诉所有的善男子善女人道:如果佛弟子,想要学孝顺者,应该常常忆念现在的父母乃至七世以来的父母,并尽心供养现在的父母。每年的七月十五日应该以孝顺的慈心忆念现在的父母乃至七世以来的父母,为他们举行盂兰盆法会来布施和供养佛宝及僧宝。这样就能报答父母养育慈爱的恩德。这盂兰盆法是一切佛弟子都应该奉持的。

目连比丘及四众弟子听了佛陀的开示之后,都感到非常开心欢喜,一行奉行此盂兰盆法。

(转载)